Home | ACTINA SIMRACING CUP V2

2021-12-18 19:30
2021-12-18 21:10
League duration
2021-12-16 20:00 - 2021-12-18 22:00
Game Picture League Picture

REGULAMIN TURNIEJU ACTINA SIMRACING CUP V2

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem turnieju „ACTINA SIMRACING CUP V2” - zwanego dalej „TURNIEJEM” jest Pact Esports Sp. z o.o. ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768998, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP 9522193391, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Turnieju rozpoczyna się 16.12.2021 r. o godzinie 20:00, a kończy 18.12.2021 r. o godzinie 22:00. 
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Informacja o Konkursie będzie dostępna na stronie internetowej esport.simrace.pl

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 1. W Turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwane: „Uczestnikami”). Z udziału w Turnieju wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Udział w Turnieju i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne.
 4. Wszelkie pytania odnośnie prawidłowej treści Zgłoszenia, a także problemów z przyjęciem Zgłoszenia Uczestnik może kierować na adres: marcin@pact.gg Każdy z Uczestników ma również prawo złożyć reklamację na odmowę przyjęcia Zgłoszenia na zasadach opisanych w §7 niniejszego Regulaminu.
 5. W Turnieju wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, w stosunku do których komisja, o której mowa w §5 pkt. 1 stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu.
 7. Organizator do przeprowadzania wyścigów wykorzystuje serwer Assetto Corsa i opiera się na tym oprogramowaniu w zakresie prowadzenia sesji. W szczególności dotyczy to: naliczania wyjazdów poza tor, sprawdzania prędkości w Pit Lane, naliczania kar, wyników sesji, ustawienia pojazdów na gridzie itp.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy w grze ani ewentualne rozłączenie użytkownika z sesji jak również niedostępność serwerów lobby.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące turnieju należy zgłaszać na forum w odpowiednim wątku lub właściwym kanale Discord.

§ 3. WARUNKI ROZGRYWEK

 1. Udział w lidze jest darmowy
 2. Zapisując się na stronie i/lub do ligi wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia ligi oraz statystyk użytkownika.
 3. Aby wziąć udział w wyścigu należy spełnić następujące warunki:
  • zrobić 5 czystych okrążeń na serwerze prekwalifikacyjnym
  • zaznaczyć obecność na stronie aktualnego wydarzenia
 4. Gracze z pingiem 150ms+ lub niestabilnym łączem internetowym mogą zostać usunięci z serwera gry.
 5. Prekwalifikacje: Czwartek 16.12.2021 godz. 20:00 - Sobota 18.12.2021 godz. 14:00:
 6. Kwalifikacje i wyścigi: Sobota 18.12.2021:
  • 18:40 kwalifikacje nr 1
  • 19:00 wyścig nr 1 Porsche Cayman GT4 Clubsport
  • 19:30 wyścig nr 2 Porsche Cayman GT4 Clubsport
  • 20:20 kwalifikacje nr 2
  • 20:40 wyścig nr 3 Lotus Evora GX
  • 21:10 wyścig nr 4 Lotus Evora GX
 7. Samochody
  • Porsche Cayman GT4 Clubsport
  • Lotus Evora GX
 8. Zespoły
  • Organizator nie przewiduje klasyfikacji zespołowej.
 9. Prekwalifikacje
  • Przed rundą wyścigową organizator udostępni serwer prekwalifikacji, gdzie każdy kierowca chcący wziąć udział w wyścigu zobowiązany jest do wykonania określonej ilości poprawnych okrążeń.
  • Poprawne okrążenia zapisywane są do bazy danych dla każdego kierowcy. Na stronie wyników prekwalifikacji wyświetlana jest najlepszy czas okrążenia danego zawodnika oraz ilość okrążeń.
  • Okrążenia wyjazdowe, zjazdowe oraz takie gdzie serwer naliczył wyjazd poza tor nie są zaliczane do poprawnych okrążeń i nie są zapisywane w bazie danych.
  • Okrążenia zrobione przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prekwalifikacji nie są zaliczane do wyników.
  • Lista startowa do danej rundy tworzona jest automatycznie z wyników prekwalifikacji na podstawie uzyskanego czasu, ilości okrążeń oraz obecności. Obowiązkiem zawodnika jest spełnienie warunków kwalifikacji do danej rundy i wszelkie prośby o dopisanie do listy będą odrzucane.
 10. Weekend wyścigowy
  1. Trening
   • Sesja treningowa rozpoczyna się na około godzinę przed wyścigiem, zgodnie z czasem podanym na stronie przy danej sesji.
   • Sesja ta służy sprawdzeniu możliwości połączenia oraz warunków panujących na torze. Zaleca się aby zawodnik połączył się z serwerem podczas sesji treningowej aby nie powodować doczytywania elementów gry u innych zawodników podczas sesji kwalifikacyjnej.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do restartu serwera podczas sesji treningowej jeśli wystąpi błąd w konfiguracji lub zawodnik zgłosi taki błąd, nie później niż 15 minut przed zakończeniem sesji.
   • Organizator nie gwarantuje rozwiązania problemu jeśli ten wystąpi z przyczyn niezależnych (np. bug gry, problem z serwerem lobby) lub zostanie zgłoszony w ostatniej chwili.
  2. Kwalifikacje
   • Sesja kwalifikacyjna trwa 20 minut. Okrążenie rozpoczęte przed upływem czasu również jest wliczane do pomiarowych.
   • Wyjazd na sesję kwalifikacyjną odbywa się z zachowaniem odstępu do samochodu poprzedzającego. Odstęp ma być taki, żeby obaj kierowcy mogli wykonać okrążenie pomiarowe bez przeszkadzania sobie wzajemnie.
   • Użycie opcji "powrót do garażu" jest niedozwolone.
   • Wyprzedzanie podczas kwalifikacji dozwolone jest wyłącznie w przypadku gdy kierowca poprzedzajacy popełni błąd lub jest dużo wolniejszy. Jeśli tempo kierowcy jest podobne, a doganiasz go przy zakrętach to znaczy, że zostawiłeś sobie za mało miejsca. Należy odpuścić i dać sobie i jemu możliwość wykonania dobrego okrążenia pomiarowego. Wyprzedzanie podczas kwalifikacji, a szczególnie na okrążeniu wyjazdowym gdzie zawodnik poprzedzający zostawia sobie miejsce lub utrudnianie innym jazdy może skutkować nałożeniem kary zgodnie z taryfikatorem.
  3. Wyścig
   • Pit stop jest wymagany z obowiązkowym dolaniem minimum 1litra paliwa.
   • Użycie opcji "powrót do garażu" i ponowny wyjazd na tor jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją.
  4. Wjazd / wyjazd z alei serwisowej
   • Zawodnik wjeżdżający / wyjeżdżąjący z pitu zobowiązany jest do nie przekraczania linii ciągłej. Dotyczy to również kierowców znajdujących się na torze w momencie jeśli inny kierowca wyjeżdża z alei serwisowej.
   • W zależności od danej sesji weekendu wyścigowego zawodnicy są zobowiązani zachować następującą ostrożność:
    • Trening & kwalifikacje - zawodnik wyjeżdżający z pitu powinien przepuścić kierowcę znajdującego się na szybkim okrążeniu. Musi tak dostosować swoją prędkość wyjazdu aby nie przeszkodzić, a w szczególności nie doprowadzić do kontaktu z zawodnikiem znajdującym się na okrążeniu pomiarowym, który ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Przeszkodzenie takiemu zawodnikowi przez osobę wyjeżdżającą z pitu może skutkować nałożeniem kary.
    • Wyścig - zawodnik wyjeżdżający z pitu ma pierwszeństwo i nie musi ustępować kierowcom na torze - jeśli nie jest zawodnikiem zdublowanym (nie dotyczy kierowców różnych klas). Zawodnik, który widzi osobę wyjeżdżającą z pitu musi dostosować swój tor jazdy aby nie spowodować kolizji.
 11. Punktacja
  • Za każdy wyścig kierowca otrzymuje stosowną ilość punktów w zależności od pozycji na mecie. Punktacja zostanie podana na stronie www.
  • Aby zostać sklasyfikowanym w danym wyścigu i otrzymać punkty kierowca musi przejechać minimum 80% okrążeń, które wykonał lider.
 12. Zgłaszanie incydentów
  • Po każdym wyścigu udostępniona zostanie powtórka wzorcowa.
  • Zgłoszenia incydentów można dokonać przy pomocy przeznaczonego do tego kanału Discord do 24 godzin po zakończeniu wyścigu.
  • Zgłoszenia dokonuje się na podstawie powtórki wzorcowej określając dokładny czas z powtórki i wybierając nazwisko podejrzanego. W przypadku dłuższych wyścigów, gdzie są dwie powtórki należy podać też nr powtórki.
  • Zgłaszany incydent należy opisać z własnej perspektywy możliwie szczegółowo i konkretnie.
  • Zgłoszenia z innej powtórki, bez prawidłowego czasu, opisu itp. będą traktowane jako zgłoszenia niepoprawne i zostaną odrzucone.
 13. Kary
  • Każdy incydent rozpatrywany jest indywidualnie i sędziowie wydają swoje ekspertyzy w formie pisemnej lub podczas sesji sędziowskiej.
  • Jeśli sędziowie osiągną zgodność lub opinię przeważającą zostaje wydany werdykt sędziowski.
  • Punkty karne nadawane są przez sędziów na podstawie werdytku.
  • Punkty karne odliczane są od wyniku danego zawodnika z określonej rundy.
 14. Klasyfikacja generalna
  • Zwycięzcą wyścigów zostaje kierowca z największą liczbą punktów. W przypadku remisu jest to zawodnik z większą ilością zwycięstw (w przypadku równej ilości zwycięstw – największa liczba drugich miejsc itd.)
 15. Inne
  • Zaleca się, aby kierowca podczas trwania kwalifikacji oraz wyścigu był dostępny na odpowiednim kanale głosowym Discord. Komunikację należy ograniczyć do minimum podczas trwania sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigowej.
  • Regulamin może ulec zmianie z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od najbliższej rundy.

§4. NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Laureatów (słownie: trzech). Każdy 1 Laureat otrzyma 1 nagrodę (słownie: jedną), (zwaną dalej: „Nagrodą”) zgodnie z poniższą kwalifikacją za zajęcie kolejno pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w postaci:
  • 1 miejsce: 500 ZŁ
  • 2 miejsce: 300 ZŁ
  • 3 miejsce: 200 ZŁ
 2. Organizator informuje, iż dodatkowe świadczenie pieniężne przypisane do nagrody zostanie pobrane na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. i odprowadzone przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody - w przypadku zmiany danych Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata w sposób opisany w §5 Regulaminu, pomimo awizacji, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

§5.ZASADY OPODATKOWANIA

 1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody określonej w §3 Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie części rzeczowej Nagrody nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora dodatkowego świadczenia pieniężnego przypisanego do nagrody na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art.41 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§6. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną przyznane na podstawie zapisów § 3 punkt 11
 2. Gdyby okazało się, że Laureat Nagrody nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie, w takim przypadku, każdorazowo na miejsce Laureata Nagrody wchodzi Uczestnik, który zajął najwyższe miejsce nie premiowane nagrodami.
 3. Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej we wiadomości prywatnej na kanale discord i drogą Wiadomości  z informacją o wygranej zostaną opublikowane/wysłane do dnia 20.12.2021 r., przez Organizatora.
 4. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest do końca dnia 21.12.2021 r. do nadesłania na adres email organizatora:  marcin@pact.gg maila zawierającego: potwierdzenie otrzymania wiadomości o wygranej oraz imię, nazwisko oraz dane  do wysyłki nagrody. Czas nadesłania danych osobowych dla uczestnika wybranego z listy rezerwowej wydłuża się o 2 dni licząc od dnia 21.12.2021 r.
 5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Turnieju na nr konta wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie wiadomości o wygranej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wygranej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu:
  1. Braku kontaktu ze strony Laureata Turnieju po ogłoszeniu wyników, niespełnienie warunku określonego w §6 pkt. 4 (W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej przesłanej w prywatnej wiadomości na Instagram, Laureat Nagrody zobowiązany jest do końca dnia 20.10.2021 r. do nadesłania na adres email organizatora: promocja@actina.pl maila zawierającego: potwierdzenie otrzymania wiadomości o wygranej oraz imię, nazwisko oraz dane do wysyłki nagrody.).
  2. Niespełnienia warunków uczestnictwa w konkursie wskazanych w §2.
  3. Odmowy przyjęcia nagrody.
  4. Niedostarczenia danych niezbędnych do wysyłki.
   W powyższych przypadkach Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, która przechodzi na Uczestnika z listy rezerwowej, a w przypadku niespełnienia warunków przez Uczestnika z listy rezerwowej na  Organizatora stosownie do postanowień Regulaminu.
 7. Laureat Turnieju jest zobowiązany do podpisania dokumentu potwierdzającego odbiór nagrody (Załącznik nr 1 do regulaminu).

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W TURNIEJU

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Turnieju, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od dowiedzenia się przez Uczestnika o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Turnieju oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, 40-748 Katowice ul. Mieczyków 14, z dopiskiem „Turniej – „ACTINA SIMRACING CUP V2”. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym na adres podany w pisemnej reklamacji.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego, w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursie jest Pact Esports Sp. z o.o. ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768998, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP 9522193391. Kontakt: adres e-mail: marcin@pact.gg , adres pocztowy: Pact Esports Sp. z o.o. ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Turniejem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Turnieju, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami i następnie zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że wymagają tego odrębnie powszechnie obowiązujące przepisy. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania.
 4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagrody. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także oprawie do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne.
 6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora, np. dla celów marketingowych. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na ważność czynności przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.
 9. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z nami, odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg konkursu; świadczące usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia nagrody); wspierające nas w realizacji konkursu, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; wspomagające nas w obsłudze uczestników konkursu; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
 10. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Turnieju na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z Turniejem.
 11. Dane osobowe Uczestników Turnieju nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  profilowane.
 12. Uczestnik przesyłając do Organizatora zgłoszenie zapewnia, że przysługuje mu do takich materiałów pełnia praw (w szczególności praw autorskich) i czyni to na własne ryzyko i we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z przesłania pracy konkursowej oraz zgłoszenia się w konkursie w szczególności praw autorskich.
 13. W przypadku, gdyby umieszczone na potrzeby Turnieju przez Uczestnika materiały w Zgłoszeniu miały charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy że będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik turnieju poprzez uczestnictwo w Turnieju na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie udziela nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji Organizatorowi do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Uczestnikowi do jego Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych należących do Organizatora - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  2. W zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
  4. Retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
  5. Eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  6. W zakresie rozpowszechniania utworu lub jego elementów w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp.
  7. Wykorzystanie w charakterze przedmiotów praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, znaków wspólnotowych, wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych.
 14. Licencja, o której mowa w` ust. 13 powyżej jest udzielana jest na okres 1 roku liczony od daty zakończenia Turnieju.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w Turnieju Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Turnieju na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym m.in. zmiany liczby nagród lub przedłużenia Turnieju. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed datą jej ogłoszenia.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 4. Podstawowe informacje o Turnieju i jego zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Konkursem.
 5. W przypadku korespondencji o zachowaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 6. Turniej nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com, Instagram.com lub Youtube.com ani z nimi związany. Portal Facebook.com, Instagram.com oraz Youtube.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Turnieju na łamach serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Konkursu będą rozstrzygane na drodze polubownej.


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE ODBIORU NAGRODY

Data ………………………………

Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………… 

Data urodzenia…………………………………..

zamieszkały/a w …………………………………………………,

ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam iż odebrałem nagrodę w postaci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data Odbioru ……………………………………

Czytelny podpis Laureata Nagrody ……………………………………………